Privacyverklaring NTM Verzekeringen

Wie zijn wij?

NTM Verzekeringen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in verzekeringen en andere financiële diensten en is een adviesbedrijf op het gebied van risicobeheer en schadeverzekeringen. Bij deze dienstverlening aan onze klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Website: www.ntmverzekeringen.nl
E-mail: info@ntmverzekeringen.nl
Telefoon: 023 – 200 10 90

Adresgegevens vestiging:

Hendrik Figeeweg 1-E, 2031 BJ Haarlem

Waarom deze verklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.ntmverzekeringen.nl bezoekt. NTM Verzekeringen respecteert uw privacy en doet er alles
aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en verwerken deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs) en burgerservicenummer (BSN);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming. In sommige gevallen verwerken wij uw burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken uw BSN alleen als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en andere financiële diensten;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

NTM Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Zo kunt u ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

NTM Verzekeringen BV
Hendrik Figeeweg 1-E
2031 BJ Haarlem

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek, bijvoorbeeld in verband met een wettelijke verplichting. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

NTM Verzekeringen heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Alle personen die namens ons van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Verstrekken van gegevens aan derden

NTM Verzekeringen verstrekt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en
regelgeving. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of waarbij wij begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van een cookie om veiligheidsredenen. Wij gebruiken geen tracking cookies of cookies om informatie op te slaan.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact op met N. El Faresi. Hij is de functionaris gegevensbescherming van NTM Verzekeringen en is te bereiken via info@ntmverzekeringen.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.